Why He Had To Leave This World, And I’m Still Alive?

Michał was at my age when he decided to pack his backpack and go hitchhiking to Thailand. Rather than follow the crowd, he chose to follow his dreams and live on the road, with the ever-changing horizon. He became thus very close to me, because a few months earlier, I also made a similar decision, going alone in Iceland. The only thing that differed us, was that I came back…

Michał był w moim wieku, gdy postanowił spakować plecak i wyruszyć autostopem do Tajlandii. Zamiast podążać za tłumem, wybrał podążanie za marzeniami i życie w drodze, ze stale zmieniającym się horyzontem. Stał mi się w ten sposób niezwykle bliski, gdyż kilka miesięcy wcześniej, ja również podjęłam taką decyzję, wyruszając samotnie na Islandię. Jedyną rzeczą, która nas dzieliła, było to, że mi udało się wrócić…

nm

I was planning my next trip, when I received a message about the death of Michał Rogala, a young traveler and author of the blog – „Nadziany Marzeniami. Michał died on December 5 in a fall from a pier in Hong Kong in 71st day of his trip. He was 19.

Byłam w trakcie planowania mojej kolejnej wyprawy, gdy dotarła do mnie wiadomość o śmierci Michała Rogali, młodego podróżnika i autora bloga podróżniczego Nadziany Marzeniami. Michał zmarł 5 grudnia w wyniku upadku z molo w Hong Kongu w 71 dniu swojej wyprawy. Miał 19 lat.

nm6

A moment of carelessness caused that he will never reach his destination, discover the beauty of other parts of the world, or keep his promise to return home, which he made to his relatives before leaving.

Chwila nieostrożności sprawiła, że już nigdy nie dotrze do celu swojej podróży, nie odkryje piękna innych zakątków świata i nie dotrzyma obietnicy powrotu do domu, którą złożył swoim bliskim przed wyjazdem.

nm4

nm3.jpg

My heart is filled with grief and anger, and a head full of a thousand thoughts. Why I had survived, and he does not? Why there are so many bad people in the world, and God so early takes the best ones? And what if one day, I also won’t be able to keep my promise to return home?

Moje serce wypełnione jest żalem i gniewem, a głowa tysiącami myśli. Dlaczego mi się udało, a jemu nie? Dlaczego jest tylu złych ludzi na świecie, a Bóg tak wcześnie zabiera nam tych najlepszych? I czy pewnego dnia mi również nie uda się dotrzymać obietnicy powrotu do domu?

nm7

The life of each of us eventually reach its end. I assure you that in any case, it will happen too soon. Therefore, it seems to me that we should not estimate our being in terms of the number of years lived, but with regard to their quality. In terms of whether we followed our heart and lived in harmony with each other. From this perspective we would see, that Michał had a wonderful life, filled with extraordinary adventures and lots of smile. During those 71 days he has experienced more than many throughout their earthly journey. And most importantly, he was dying as a happy person, taking with him a wealth of memories.

Therefore, should we first of all, feel sorry for him and treat his story as a warning, or should we be happy that he has experienced so many great things in such a short time, and hold him up as an example?

Życie każdego z nas w końcu osiągnie swój kres. I zapewniam was, że w każdym przypadku stanie się to za wcześnie. W związku z tym, wydaję mi się, że nie powinniśmy wartościować naszego bytu względem ilości przeżytych lat, ale ich jakości. Względem tego, czy podążaliśmy za swoim sercem i czy żyliśmy w zgodzie ze sobą. Patrząc z tej perspektywy, dostrzeglibyśmy, że Michał miał wspaniałe życie, przepełnione niezwykłymi przygodami i mnóstwem uśmiechu. W ciągu tych 71 dni przeżył więcej, niż niejedna osoba przez cały okres swojej ziemskiej wędrówki. I co najważniejsze, umierał jako osoba szczęśliwa, zabierając ze sobą całe bogactwo wspomnień.

Czy wobec tego powinniśmy mu przede wszystkim współczuć i traktować jego historię jako przestrogę, czy może cieszyć się, że doświadczył tylu wspaniałych rzeczy w tak krótkim czasie i stawiać go sobie za przykład?

nm2

How many roads we haven’t been through?

How many distant lands we always dreamed of, but never dared to make the first step?

How many unfulfilled dreams and unspoken words we have inside?

How much time do we have left?

One day, each of us will face death. If our eyes will then be filled with life, as much as the eyes of Michał, before he closed them for the last time?

Ile jest dróg, których nie przeszliśmy?

Ile dalekich lądów, o których eksploracji zawsze marzyliśmy, ale nigdy nie odważyliśmy się zrobić pierwszego kroku?

Ile niespełnionych marzeń, niewypowiedzianych słów?

Ile czasu?

Pewnego dnia każdy z nas stanie w obliczu śmierci. Czy nasze oczy będą wtedy przepełnione życiem tak, jak oczy Michała, przed tym, gdy zamknął je po raz ostatni?

nm5

Michał Rogala’s family wants to help him in fulfilling the promise he made to them before his trip, and bring his body home. You can support them in achieving this goal by sending any amount of money at the following account number.

Rodzina Michała Rogali pragnie pomóc mu w spełnieniu obietnicy, którą złożył im przed wyjazdem i sprowadzić jego ciało do domu. Możecie wesprzeć ich w realizacji tego celu, przesyłając dowolną sumę na podany niżej numer konta.

POLAND:

Katarzyna Chwazik
BZ WBK S.A.
46 1090 1098 0000 0001 0575 0863
Tytuł przelewu: DAROWIZNA DLA RODZINY MICHAŁA ROGALI

ABROAD:

SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: PL 46 1090 1098 0000 0001 0575 0863
Transfer title: DAROWIZNA DLA RODZINY MICHAŁA ROGALI


Całej rodzinie Michała przesyłam wyrazy współczucia płynące ze straty tak bliskiej i wspaniałej osoby, a także mnóstwo siły w tych niezwykle trudnych chwilach.


All photos coming from Michał Rogala website – Nadziany Marzeniami, and were made during his journey.

Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony Michała Rogali – Nadziany Marzeniami i zostały wykonane w trakcie Jego podróży.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s