Oh Yes, I Love My Life!

19 years ago, for the first time I breathed Earth’s air, and unconsciously admired picture of the world, which from that moment, had become my home, for God only knows amount of time. Then, no one knew in what would turn into this little bald creature, where these short legs would lead her, and what she would share with the world, when she learn how to speak. After so many years, it is still difficult to find the answer, because, in fact, I’m still at the start, and the most important things, are still ahead of me. I can only say, that I am happy with the chosen path, and confident that these, not so long ago, little legs, will reach the highest peaks and the most remote corners of the Earth.

Yesterday, for example, I reached the highest peak in the East Midlands, of an extraordinary height of 636 meters above sea level! On this wonderful day trip to celebrate my birthday, I was invited by my sister and her boyfriend Didzis, with whom I currently live in Manchester. I couldn’t imagine a better place to spend this special day!

19 lat temu, po raz pierwszy odetchnęłam ziemskim powietrzem i w nieświadomości podziwiałam obraz świata, który od tej chwili miał stać się moim domem, na Bogu tylko znaną ilość czasu. Wtedy nikt jeszcze nie wiedział, w co przemieni się ta mała łysa istota, gdzie poniosą ją te krótkie nóżki i co przekaże światu, gdy nauczy się władać słowem. Po tylu latach, wciąż trudno znaleźć mi odpowiedź, gdyż tak naprawdę wciąż jestem na starcie i najważniejsze jeszcze przede mną. Mogę jedynie powiedzieć, iż jestem szczęśliwa z obranej przez siebie drogi i przekonana, że te jeszcze nie tak dawno małe nóżki, dotrą na najwyższe szczyty i w najodleglejsze zakątki Ziemi.

Wczoraj na przykład dotarłam na najwyższy szczyt w regionie East Midlands, o zawrotnej wysokości 636 metrów nad poziomem morza! Na wspaniałą wycieczkę z okazji moich urodzin, zostałam zabrana przez moją siostrę i jej chłopaka Didzisa, z którymi mieszkam w Manchesterze. Nie mogłam wymarzyć sobie lepszego miejsca na spędzenie tak wyjątkowego dnia!

12277249_1167202279976119_1376356823_n

12285707_1167202193309461_1322141021_n

12277279_1167202223309458_706485680_n

The hills of England often reminded me of Iceland, which I miss so much. At times, the area was confusingly similar, and I could relive those great moments, but this time, not alone.

Wzgórza Anglii niejednokrotnie przypominały mi o Islandii, za którą tak bardzo tęsknię. Momentami teren był do złudzenia podobny i mogłam ponownie przeżywać te wspaniałe chwile, ale tym razem już nie samotnie.

12272978_1167202383309442_1919160001_n

12285944_1167202249976122_1751753984_n

12285631_1167202316642782_574803276_n

It was wonderful to wander again, feel the cool breeze and the gentle rays of the Sun, piercing from time to time through a layer of clouds; eat breakfast with view of the snow-capped peaks and relax on the cool stones after a steep climb.

Cudownie było znowu wędrować, czuć na sobie chłodny powiew wiatru i delikatne promienie Słońca, przebijające się co jakiś czas przez warstwę chmur; jeść śniadanie z widokiem na ośnieżone szczyty i odpoczywać na chłodnych kamieniach po stromym podejściu.

12305529_1167202296642784_146399450_n

12305653_1167202166642797_346883935_n.jpg

12283292_1167202156642798_1601683024_n.jpg

And it was great to freeze, losing feeling in my fingers every time I take off gloves, to feel the raindrops and snowflakes on my face. Because in those moments, I feel truly alive. Just by going out of my comfort zone, I feel a real taste of life and pure happiness.

I wspaniale było marznąć, tracić czucie w palcach za każdym razem, gdy zdejmowałam rękawiczki, czuć na sobie krople deszczu i płatki śniegu. Bo właśnie w takich momentach w pełni czuję, że żyję. Właśnie poprzez wyjście poza strefę komfortu, poznaję prawdziwy smak życia. I jestem wtedy niezmiernie szczęśliwa.

12306024_1167202406642773_128093410_n

12277215_1167202396642774_1120582048_n.jpg

While we entered into an enormous cloud, it started snowing, and the wind became stronger, I could not stop smiling and jumping with joy. It was very cold, but so beautiful!

Podczas gdy weszliśmy w olbrzymią chmurę, z nieba zaczął padać śnieg, a wiatr jeszcze bardziej przybrał na sile, ja nie mogłam przestać się uśmiechać i skakać ze szczęścia. Było bardzo zimno, ale tak pięknie!

12272738_1167202429976104_499434318_n

12283322_1167202143309466_1013704177_n.jpg

12282871_1167202163309464_358967929_n

Of course, I would not be me, if I didn’t do anything stupid as well. Therefore, when I was climbing down from the summit, I decided to to fall straight into a puddle of mud. Do not ask me how – I do not know. If I had no arms, I would fall on my face. But fortunately, God gave me this extremely useful tool, and I ended up with dirty legs and wet gloves. But it’s nothing. It happens to everyone sometimes. Though to some people, it happens more often.

Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie zrobiła również czegoś głupiego. Dlatego schodząc ze zdobytego szczytu, postanowiłam wpaść do kałuży z błotem. Nie pytajcie, jak – nie wiem. Gdybym nie miała rąk, wylądowałabym w niej twarzą. Ale na szczęście Bóg obdarzył mnie tym niezwykle przydatnym narzędziem i skończyło się na brudnych nogawkach i rękawiczkach. Ale to nic takiego. Każdemu się chyba czasem zdarza. Choć niektórym zdarza się częściej.

12272968_1167202456642768_584631588_n.jpg

We finished our trip, drinking the best tea in my life and eating delicious toasts with jam, in a small cafe in Little Hayfield. After returning home, I started reading my new book – “Wonders of the Solar System and the Universe”, written by Brian Cox, which I got from Didzis. I feel that a long road ahead of me, because I don’t understand some of the astronomical issues even in Polish, and this book is written in English, but somehow I’ll manage it, because I really want to read it.

Wycieczkę zakończyliśmy najlepszą herbatą w moim życiu i tostami z dżemem, w małej kawiarni w Little Hayfield. Natomiast po powrocie do domu, zajęłam się czytaniem mojej nowej książki – „Cuda Systemu Słonecznego i Wszechświata”, autorstwa Briana Coxa, którą dostałam od Didzisa. Czuję, że długa droga przede mną, gdyż niektórych zagadnień astronomicznych nie rozumiem nawet po polsku, a książka napisana po angielsku, ale jakoś dam radę, gdyż naprawdę chcę ją przeczytać.

12277083_1167202483309432_1935960596_n.jpg

It was my first birthday which I spend away from the family home and most of my relatives, but despite the distance that separates us, I was gifted with lots of warm words for which I wanted to thank you with all my heart. To have such people by my side, is a treasure and a huge fortune. Thank you for being!

To były pierwsze urodziny, które spędziłam z dala od rodzinnego domu i większości bliskich mi osób, ale mimo dzielącego nas dystansu, zostałam obdarzona mnóstwem ciepłych słów, za które z całego serca chciałam Wam podziękować. Mieć takich ludzi u boku, to skarb i olbrzymie szczęście. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście!

12277063_1167202389976108_538252065_n.jpg

I am extremely grateful for every moment I could spend on this planet, and even if my life is like a split second in the history of the world, it is the most beautiful split second that I could have dreamed of, and I will do everything to make it the most valuable for our planet.

Jestem niezwykle wdzięczna za każdą chwilę, którą mogłam spędzić na tej planecie. I nawet jeśli moje życie jest niczym ułamek sekundy w historii świata, to jest to najpiękniejszy ułamek sekundy, jaki mogłam sobie wymarzyć i zrobię wszystko, aby był dla naszej planety jak najcenniejszy.

12167901_1167202266642787_1753996811_n

12285790_1167202346642779_1149533920_n

I have a really extraordinary life, filled with passion, love, smile and wonderful people. And although it happens to me to complain sometimes, I almost immediately feel stupid , because I really don’t have anything to complain about. Everything is fine!
I hope that you are able to say the same thing about your life. Enjoy it, and if something doesn’t feel right, change everything!

Mam naprawdę wspaniałe życie, przepełnione pasją, miłością, uśmiechem i cudownymi ludźmi. I choć zdarza mi się czasem narzekać, to niemalże od razu robi mi się głupio, gdyż naprawdę nie mam na co. Przecież wszystko jest w porządku!
Mam nadzieję, że każdy z Was jest w stanie powiedzieć o swoim życiu to samo. Cieszcie się nim, a jeśli coś wam nie pasuje, zmieńcie wszystko!

12273082_1167203966642617_888285082_n.jpg

14330866_1383505588345786_865195380_n.jpg

Advertisements

One thought on “Oh Yes, I Love My Life!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s