Liverpool: City Of A Thousand Thoughts

Liverpool fully amazed me, leaving a huge hunger after a one-day visit, but also a lot of beautiful memories. It is a place that I would recommend to anyone, regardless of whether he appreciates the contact with nature, art or nightlife. Everyone will find here something for himself.

Liverpool w pełni mnie zachwycił, pozostawiając olbrzymi niedosyt po jednodniowej wizycie, ale również wiele pięknych wspomnień. Jest to miejsce, które polecam każdemu, bez względu na to, czy ceni sobie kontakt z naturą, sztuką czy rozrywką. Każdy bowiem znajdzie tu coś dla siebie.

12179305_1154565237906490_2046245273_n

My sister celebrated her 20th birthday yesterday. This is a very important date, although it may seem quite saddening. It marks the entrance into adulthood, the abandonment of teenage life and a new chapter of your story. Many people claim that from this moment time goes by incredibly fast, or maybe just a lot of things going on. Anyway, this is a very important event and we decided to celebrate it for two whole days. Liverpool was its first part.

In less than an hour we (my sister, her boyfriend and I) traveled from Manchester to the city of the Beatles. Shortly after leaving the station, we were fully captivated by the climate and architecture of the city, which in many moments reminded me of Vienna. And although Liverpool is not situated directly on the seashore, we could feel the fresh breeze that enabled the lungs to breathe fully.

Moja siostra obchodziła wczoraj swoje 20. urodziny. To bardzo ważna data, choć dla wielu może wydawać się nieco niepokojąca. Oznacza bowiem prawdziwe wejście w dorosłość, porzucenie nastoletniego życia i rozpoczęcie nowego etapu. Wielu twierdzi, iż od tego momentu czas płynie niesamowicie szybko, a może po prostu dużo się dzieje. W każdym razie, jest to bardzo ważne wydarzenie i postanowiliśmy świętować je przez całe dwa dni. Liverpool był jego pierwszą częścią.

W ciągu niecałej godziny przenieśliśmy się (moja siostra, jej chłopak i ja) z centrum Manchesteru do miasta Beatlesów. Już chwilę po wyjściu ze stacji kolejowej, zostaliśmy w pełni zauroczeni klimatem i architekturą miasta, które w wielu momentach do złudzenia przypominało mi Wiedeń. I choć Liverpool nie leży nad samym morzem, czuć było świeżość bryzy, która pozwalała płucom oddychać w pełni.

12179484_1154565251239822_1858753181_n

12177975_1154565107906503_420923814_n

12188594_1154565227906491_96980120_n

Using the city bicycles, we went to the beach, passing one of the UK’s largest port areas, which were drifting in the eighteenth century a large part of the slave ships.

Korzystając z rowerów miejskich, udaliśmy się na plażę, mijając jedne z największych w Wielkiej Brytanii terenów portowych, z których w XVIII wieku odpływała duża część statków niewolniczych.

12182192_1154565207906493_499923812_n

We ate breakfast on the shores of the Irish Sea, which is connected to the Atlantic Ocean via two channels: St George and North. The power and mystery of water abyss, was truly hypnotizing. It filled me both with an enormous peace, humility, and a kind of fear.

Śniadanie zjedliśmy nad brzegiem Morza Irlandzkiego, które połączone jest z wodami Oceanu Atlantyckiego poprzez dwa kanały: Świętego Jerzego i Północny. Potęga i tajemniczość wodnej odchłani, była wręcz hipnotyzująca. Wypełniała mnie zarówno olbrzymim spokojem, jak i pokorą, oraz pewnego rodzaju lękiem.

12178208_1154565224573158_1287702316_n

12177851_1154565211239826_2078349080_n

12178004_1154565184573162_1017776902_n

12188528_1154565097906504_276201810_nThe sea always extremely fascinated and amazed me in its immutability, the enormous power, expanse of water and the world hidden beneath the surface. The oceans occupy nearly 71% of our planet’s surface, and we know less about it than about neighboring planets. It’s a completely different world, where everything started. In the sea, there is probably 10 million unknown species. For comparison: there’s about 1.3 milion of all discovered and described species on Earth. Don’t you think it’s fascinating?

Morze zawsze niezwykle mnie fascynowało i zachwycało w swej niezmienności, olbrzymiej mocy, bezkresie wód i skrywanym pod powierzchnią świecie. Oceany zajmują 70% powierzchni Ziemi, a wiemy o nich mniej niż o sąsiednich planetach. To zupełnie inny świat, w którym wszystko się zaczęło. W morzu znajduje się prawdopodobnie 10 milionów nieznanych nam gatunków. Dla porównania: wszystkich odkrytych i opisanych gatunków na Ziemi jest w tym momencie około 1,3 miliona. Nie sądzicie, że to niesamowite?

12179162_1154565134573167_1225680422_n

12188856_1154565191239828_1716407144_n

Crosby Beach, which was the aim of our trip, is a special place, because this is where the installation composed of 100 iron statues facing towards the sea is located. Titled “Another Planet” and created by British artist Antony Gormley, recalled to my mind paintings created by Caspar David Friedrich, and, especially, “Monk by the Sea“. These sculptures even more underlined the power and mystery of nature and the smallness of man. But there was nothing depressing in that thought, on the contrary, I felt the joy of being part of such great beauty, even if I slightly contribute to its image.

Crosby Beach, która była celem naszej przejażdżki, jest miejscem szczególnym, bowiem znajduje się na niej instalacja złożona ze 100 żelaznych posągów zwróconych w stronę morza. Nosząca tytuł „Another Planet” i stworzona przez brytyjskiego artystę Antony’ego Gormleya, przywołała mi na myśl obrazy Caspara Davida Friedricha, a w szczególności „Mnicha nad brzegiem morza”. Postaci te jeszcze bardziej podkreśliły siłę i tajemniczość natury, a także niewielkość człowieka w jej obliczu. Nie było jednak w tej myśli nic przygnębiającego, a wręcz przeciwnie, poczułam w środku radość z bycia częścią tak wielkiego piękna, nawet jeśli nieznacznie przyczyniam się do jego obrazu.

12182389_1154565201239827_1460972303_n

12180145_1154565051239842_227505119_n

12188435_1154565151239832_1174870340_n

The sound of the waves drowns out any bad thoughts, it clears the mind of man. Suddenly there is only what is important, so in other words, what is now. And in this, you can find your happiness, as well as some incredible power and inspiration to enjoy life and fully experience it.

Szum fal zagłusza wszelkie złe myśli, oczyszcza umysł człowieka. Nagle zostaje tylko to, co ważne, czyli to, co teraz. I w tym odnajduje się szczęście, a także jakąś niesamowitą moc i inspirację do tego, aby cieszyć się życiem i w pełni go doświadczać. 12178001_1153619054667775_865252591_n

You are looking into the blue abyss and feel the breath of freedom. You don’t see any walls or boundaries. There’s only a blurry skyline, gently connecting water with the sky. And you feel that’s where you want to go; that you want to discover what imperceptible from the harbor. Do you dare to swim?

Patrzysz w tę błękitną odchłań i czujesz oddech wolności. Nie widzisz żadnych murów ani granic. Jest tylko rozmyta linia horyzontu, delikatnie łącząca wodę z niebem. I czujesz, że tam właśnie chcesz podążyć, że chcesz odkryć to, co niedostrzegalne z bezpiecznej przystani. Czy odważysz się wypłynąć?

12179129_1154565171239830_2116205657_n

After returning to the city center, we went first to the wonderful vegan restaurant Egg Cafe, maintained in a very artistic and warm atmosphere. It was great to eat something good, without the need for cooking and cleaning.

Po powrocie do centrum miasta, udaliśmy się najpierw do wspaniałej wegańskiej restauracji Egg Cafe, utrzymanej w bardzo artystycznym i ciepłym klimacie. Wspaniale było zjeść coś dobrego, bez konieczności gotowania i sprzątania.

12178005_1154565124573168_1360259434_n

Then we moved in the glow of the lantern, into pretty streets, passing the Cavern Club, which was the “home of the Beatles‘ (they played here 247 times!) and after that, walk along the River Mersey, whose dark surface created a lot of questions in my head.

Następnie przeszliśmy się w blasku latarni pięknymi uliczkami, mijając klub The Cavern, który był „domem Beatlesów” (zagrali tam 247 razy!) i spacerując wzdłuż Rzeki Mersey, której ciemna powierzchnia zrodziła w mej głowie mnóstwo pytań.

12178062_1154565101239837_1846618606_n

12179479_1154565081239839_2074148028_n

12179808_1154565061239841_1129241745_n

I wondered what Columbus felt, sailing to the shores of the New World, in spite of those who say that only death can be found in the oceans. I can not imagine how much courage and curiosity you need to have, to dare to take such action. Most people are afraid to leave their comfort zone and confront the fear, but there are still those whose thoughts and actions are extending far, landing on the Moon, the summit of Everest or near the bottom of the Mariana Trench. These people definitely are a minority, but their achievements remind us from time to time about the extraordinary human strength.

Ocean at night frightens me, but in everything that fills me with fear, there is also something fascinating. So one day, I will find myself in the middle of the depths of the ocean, and the glow of millions of stars will brighten my face. And I will become one with the universe.

Zastanawiałam się, co czuł Kolumb, płynąc ku wybrzeżom Nowego Świata na przekór tym, którzy mówili, iż w wodach oceanów odnaleźć można tylko śmierć. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, jak wiele trzeba mieć odwagi i ciekawości świata, aby porwać się na taki czyn. Większość osób boi się opuszczenia swojej strefy komfortu i zmierzenia się z lękiem, jednak są tacy, których myśli i czyny wybiegają daleko, lądując na Księżycu, szczycie Everestu czy blisko dna Rowu Mariańskiego. Ci ludzie zdecydowanie stanowią mniejszość, ale ich dokonania przypominają nam od czasu do czasu o sile, jaka tkwi w człowieku.

Ocean nocą mnie przeraża, ale we wszystkim, co budzi we mnie lęk, jest również coś fascynującego. Dlatego pewnego dnia znajdę się w środku morskiej głębi, a blask milionów gwiazd będzie oświetlal me oblicze. I stanę się jednością z całym wszechświatem.

Advertisements

6 thoughts on “Liverpool: City Of A Thousand Thoughts

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s