What Are You Grateful For Today?

Today (21st of September) we celebrate the World Day of Gratitude and Peace. It’s a very good time for a moment of reflection and to ask yourself, what are we grateful for, both in relation to the present day, and the whole life.

It is so easy to forget how generously life bestows us every day. In constant hurry, we think mostly about the fact that we want more, not noticing how much we already have, and that this is enough to be happy. 

Let’s try to write down on a sheet of paper, for what we feel gratitude today. And do it again tomorrow. And the day after. And every single day until the end.

Dziś (21 września) obchodzimy Światowy Dzień Wdzięczności i Pokoju. To bardzo dobry moment na chwilę refleksji i zadanie sobie pytania, za co My jesteśmy wdzięczni, zarówno w odniesieniu do dzisiejszego dnia, jak i całego naszego życia.

Tak łatwo zapomnieć, jak hojnie życie obdarza nas każdego dnia. W ciągłym pośpiechu myślimy głównie o tym, że pragniemy więcej, nie dostrzegając, jak wiele już mamy i że to, co posiadamy teraz, wystarcza, aby być szczęśliwym. 

Spróbujmy spisać na kartce to, za co dziś czujemy wdzięczność. I zróbmy to także jutro. I pojutrze. I każdego kolejnego dnia, aż do końca.


Today, I’m grateful for the fact, that…
Ja jestem dziś wdzięczna za to, że…

I have the greatest parents in the world who gave me the most important values and learned to follow own heart, no matter what others say. I am grateful for their love, attention and support in every moment of my life. For the fact that I can always rely on them.


mam najwspanialszych rodziców na świecie, którzy przekazali mi najważniejsze wartości i nauczyli podążania za własnym sercem, bez względu na to, co mówią inni. Jestem wdzięczna za ich miłość, troskę i wsparcie w każdym momencie mojego życia. Za to, że zawsze mogę na Nich polegać.

12053134_1137242056305475_721484528_n

12047503_1137241919638822_937045765_n

… I have the most beloved sister who always saved me from spiders and allowed to sleep in her bed, when I thought that Samara lives in my room. Since I can remember, she was a source of great inspiration for me, as well as admiration because of the speed of reading books. I’m grateful that once again we can be together.

…mam najukochańszą siostrę, która zawsze ratowała mnie przed pająkami i pozwalała spać w swoim łóżku, gdy myślałam, że mój pokój jest zamieszkiwany przez Samarę. Odkąd pamiętam, stanowiła dla mnie źródło ogromnej inspiracji, a także podziwu z powodu szybkości czytania książek. Jestem wdzięczna za to, że znów możemy być razem.

12032465_1137242042972143_1220004331_n

12032583_1137242036305477_1125352248_n

12048831_1137241689638845_597862976_n

12042043_1137241922972155_280741482_n

…all my loved ones are healthy.

…wszyscy moi bliscy są zdrowi.

… I met many wonderful people along the way from whom I learned a lot and who are still near, ready to help me at any moment.

…poznałam na swej drodze wielu wspaniałych ludzi od których wiele się nauczyłam i którzy wciąż są przy mnie.

1969131_1070123716346488_6838534724476286596_n

9741_991643947527799_657408664222234200_n

10897752_755914011144673_3780166871721464198_n

…I woke up this morning and could enjoy the beauty of the world, feel the sun’s rays on my body and listen to raindrops hitting on my window.

…obudziłam się dzisiejszego poranka i mogłam podziwiać piękno świata, poczuć promienie Słońca na swoim ciele i słuchać kropli deszczu uderzających o moje okno.

12032463_1137243956305285_360106901_n

12025549_1137243952971952_1968246266_n

… autumn is changing the colors of trees, turning the world into a great color palette.

…jesień zmienia barwy drzew, zamieniając świat w wielką paletę kolorów.

12025340_1137242062972141_1605240296_n

12026468_1137242109638803_1722274816_n

12048767_1137242176305463_703800334_n

… I can walk, run, jump. I’m healthy and full of life.

…mogę chodzić, biegać, skakać. Że jestem zdrowa i przepełniona życiem.

12016527_1137241982972149_1546247819_n

12047718_1137241706305510_887286159_n

… I am able to realize my dreams. I’m free and I do not have any limitations.

…mam możliwość realizacji moich marzeń. Jestem wolna i nie mam żadnych ograniczeń.

12047351_1137241972972150_383809317_n

…I can climb and it makes me truly happy.

…mogę się wspinać i czerpać z tego olbrzymią radość.

12047579_1137241819638832_1740465610_n

12023118_1137241826305498_748326202_n

12033437_1137241849638829_802969104_n

… I have roof over my head, enough food and water. I do not have to fight for survival. I have a lot more than I need to live.

…mam dach nad głową, nie brakuje mi jedzenia ani wody. Że nie muszę walczyć o przetrwanie. Że mam znacznie więcej, niż potrzebuję do życia.

…I can explore the world.

…mogę odkrywać świat.

12025470_1137243139638700_405332537_n

12023030_1137241896305491_1496005766_n

12029045_1137241872972160_722534001_n

12030895_1137248162971531_1168140698_n

12026690_1137243129638701_273967521_n

12021878_1137243122972035_872720147_n

…I was gifted with a lovely smile from the bus driver.

…zostałam dziś obdarzona pięknym uśmiechem od kierowcy autobusu.

… Today the sky is clear and brightened by millions of stars.

…dzisiejsze niebo jest czyste i rozjaśnione milionami gwiazd.

…I’m alive.

…żyję.

12023127_1137241716305509_256249428_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s